Utylizacja odpadów Warszawa Utylizacja odpadów Warszawa

O Nas

ODPADY-każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się.

 

ODPADY KOMUNALNE-powstają w gospodarstwach domowych, nie zawierają odpadów niebezpiecznych, mogą pochodzić od innych wytwórców ale ich charakter musi być zbliżony do tych z gospodarstw domowych

 

ODPADY OBOJĘTNE- nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym, biologicznym, są nierozp., nie powodują zanieczyszczenia środowiska, nie ulegają biodegradacji, nie powodują zagrożenia dla ludzi, nie wpływają niekorzystnie na materię z którą się kontaktują, nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziemi.

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE- należą do kategorii odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy. Posiadają jedną (co najmniej) z właściwości wymienionych w załączniku 4 do ustawy.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 w sprawie Katalogu odpadów
ODPADY ULEGAJĄCE BIDEGRADACJI-ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorg.

 

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE-pochodzą z oczyszczalni ścieków, osad z komór fermentacyjnych lub innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych i innych o składzie zbliżonym do komunalnych

 

ODPADY MEDYCZNE (WETERYNARYJNE)-odpady powstające w związku z leczeniem, badaniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych także w związku z prowadzeniem badań doświadczalnych na zwierzętach.

 

 

 

WYTWÓRCA ODPADÓW – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego kto przeprowadza wstępne przetwarzanie lub inne działanie powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Jest generalna zasada, że trzeba zbierać selektywnie.

 

Transport musi być specjalny ( odpady komunalne inaczej a niebezpieczne inaczej) Niebezpieczne – transport jak dla danej grupy subst.  niebezpiecznych np.. oleiste

 

POSIADACZ ODP. – każdy kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów i inną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną), domniemywa  się że władający powierzchnię ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Wyrózniamy posiadacza letalnego i nieletalnego

 

GOSPODAROWANIE ODP.-wszystkie działania związane z odpadami, zbieranie, transport z przeładunkiem, odzysk i unieszkodliwianie i nadzór nad tymi działaniami i monitoring miejsc unieszkodliwiania.

 

ZBIERANIE ODP. –każde działanie w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie, które ma na celu ich przegotowanie do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

 

MAGAZYNOWANIE  ODPADÓW- czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. (można 3 lata magazynować przed odzyskiem a przed uniesz.. 1 rok.)

 

ODZYSK – wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi, środowiska, polegające na wykorzystaniu w całości lub części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania określone w zał. nr 5  do ustawy.

 

ODZYSK ENERGII – termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii ( spalanie w spalarni nie jest odzyskiem energii) Nieprawidłowe jest pojęcie Utylizacja termiczna odpadów)

 

Jest to spalanie w piecach przemysłowych np.. zamiast węgła . Jednocześnie ten proces w końcowej fazie  przechodzi w recykling – pozostałe popiół który następnie wchodzi w skład cementu.

 

RECYKLING- taki odzysk który polega na prawdziwym przetworzeniu substancji  lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu w tym recykling organiczny z wyjątkiem odzysku energii.

 

RECYCLING ORGAN. – obróbka tlenowa w tym kompostowanie lub beztlenowa odpadów które ulegają rozkładowi biologicznego w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w wyniku której powstaje metan. Składowanie na wysypisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

 

STOSOWANIE KOMUNALNYCH ODPADÓW ŚCIEKOWYCH- rozprowadzanie na powierzchni ziemii lub wprowadzanie komunalnych osadów do gleby w celu ich wykorzystania.

 

UNIESZKODL. ODPADÓW –poddanie odpadów procesom biol i chemicz. lub fizycznych określonych w zał. 6 do ustawy, by doprowadzić je do stanu w którym nie stanowią zagrożenia dla życia , zdrowia ludzi lub dla środowiska.

 

Zał. 5 – działania polegające na odzysku

 

R1-R14; R10-rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszenia gleby.

 

TERM. PRZEKSZTAŁ.- procesy utleniania odpadów w tym spalana, zgazowania, rozkładu w tym pirolitycznego, przeprowadzonych w przystosowanych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

 

Stosujemy w zależności od rodzaju odpadów i celu.

 

SPALARNIA- instalacja w której zachodzi termiczne przekształcenie odpadów w celu ich unieszkodliwiania.

OGÓLNA HIERARCHIA GOSP. ODPADAMI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY.

  

Ta hierarchia jest krytykowana w Europie bo nie ma podbudowy naukowej i jest nieekonomiczna. Model został wymyślony przez polityków. Inne propozycje:

 

-Reduce; -Reuse; -Materials Recorery; -Energy Recorery; -Lonafill Incineration (without en. Recorery)

 

Należy przejść do Inegrated Waste Management.

  

 

Ocena działania na środowisko I analiza ekonomiczna razem dopiero pozwalają na podejmowanie decyzji. Dlaczego? Taki model jest lepszy? Bo hierarchia doprowadziła  do wzrostu kosztów gosp. odpadami bez poprawy jakości.

 

W pewnym momencie odpad staje się produktem, przestaje podlegać prawu gospodarki odpadami. Muszą być normy określające cechy odpadów jakie musi uzyskać żeby był uznany produktem a przestał być odpadem.

 

 

 

MINIMALIZACJA ODPADÓW;

 

-zapobieganie powstawaniu. Czysta produkcja (CP) – ciągłe stosowanie kompleksowej strategii ochrony środowiska, przeciwdziałanie ryzyku wynikającemu z produkcji i produktów dla człowieka i środowiska.

 

Cele:

 

-redukcja ilości opadów stałych, ciekłych i gazowych u źródła ( w procesie przemysłowym) oraz przez recyrkulację.

 

-równoczesne osiąganie korzyści ekonomicznych.

 

 

 

EFEKT REDUKCJI U ŹRÓDŁA:

 

-zmiany w produkcie (zastąpienie produktu, zmiana w produkcji)

 

-zmiany technologii

 

-zmiana w materiale wyjściowym

 

-poprawa eksploatacji.

 

 

 

RECYRKULACJA ( w wew i na zew zakładu):

 

-użycie i pionowe użycie (powrót do procesu pierwotnego, powrót do innego procesu jako surowiec zastępczy); -Odzysk (odzysk surowca lub uzyskanie produktu ubocznego);

 

Bodźce:

 

-ekonomiczne; -prawne; -społeczne

 

 

 

Zarządzanie cyklem życia produktu (powstawanie produktu, sprzedaż, konsumpcja, faza pokonsumpcyjna)

 

Redukcja i/lub minimalizacja odpadów na wszystkich etapach życia produktu

 

Maksymalizacja recyrkulacji w fazie pokonsumpcyjnej

 

 

 

ANALIZA CYKLU ŻYCIA:

 

Produktu (np. emisja CO2 podczas powstaw, używania (>90%), zagospodarowania (<1%) – pozwala na ograniczenie tej emisji np. przez zaprojektowanie inaczej.

 

Podobną analizę można prowadzić dla gospodarki odpadami np. emisja w wyniku różnych scenariuszy gosp. odpadami i wybrać najmniej uciążliwy dla środowiska.

Zespół


Nasz przyjazny i doświadczony personel zawsze chętnie służy pomocą.
Copyright ©2016 Odbiór odpadów niebezpiecznych Warszawa, All Rights Reserved.