Odbiór odpadów Odbiór odpadów niebezpiecznych Warszawa

Odbiór odpadów niebezpiecznych Warszawa +48 794 40 40 46
Odbiór odpadów przemysłowych Katowice, Wrocław, Warszawa e-mail: odpady@tkmrp.pl 


CHARAKERYSTYKA ODPADÓW 

 ODPADY KOMUNALNE- z gosp. domowych i podobne niezawierających niebezpiecznych substancji:

-zmienność ilościowa i jakościowa (rocznie, w wieloleciu, tygodniowo);
-niejednorodność składu (mieszanina hetrogenna); -zagrożenie higieniczno-sanitarne (niestabilność); -niestabilność, zagniwanie, odory; -obecność odpadów niebezpiecznych.

 ZASADNICZE GRUPY SKŁADNIKÓW:

-surowce wtórne (np. papier) 30%
-odp. Organiczne biologicznie rozkładalne do 40%
-odpady z ogrzewania mieszkań   15-20%
-inne odpady  20-30%

 TENDENCJE ZMIAN:

-wzrost ilości opakowań; -zmniejszenie ilości opału i żużla; -zmniejszenie gęstości nasypowej, wzrost objętości odpadów.

 JEDNOSTKOWE ILOŚCI ODPADÓW 150-350 kg/Mk rok. 

ŹRÓDŁO POWSTAWANIA  ODPADÓW: (miasto,wieś) w kg/Mk rok;

 -gosp domowe-224,116

 -z obiektów infrastruktury-110,45

 -wielkogabarytowe-20,15

 -z budowy, remontów-40,40

 -z parków, ogrodów-12,5

 -z czyszczenia ulic i placów-15,0

-niebezpieczne typu komun-3,2

 Ilość odpadów rośnie razem z dochodem narodowym na mieszkańca.

Jest też zmienność sezonowa (zimą mniej, wiosną ilość rośnie-porządki, latem-urlopy- mniej w mieście więcej w miejscowościach wypoczynkowych.
Najwięcej odpadów w poniedziałek

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Poddanie odpadów procesom biol i chemicz. lub fizycznych określonych w zał. 6 do ustawy, by doprowadzić je do stanu w którym nie stanowią zagrożenia dla życia , zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Przekształcenie w materiał nieszkodliwy i nieuciążliwy dla zdrowia ludzi i środowiska.

METODY BIOLOGICZNE- kompostowanie, fermentacja, biodegradacja w glebie

METODY TERMICZNE- (należą do chemicznych) spalanie, piroliza, metody quasipirolityczne

METODY CHEMICZNE - neutralizacja, utlenianie, redukcja, strącanie, chemiczne, wapnowanie

METODY FIZYCZNE- zestalanie, destylacja.

SKŁADOWANIE- powinno dotyczyć odpadów unieszkodliwianych (które nie są groźne dla środowiska). Odpady powinny być zmineralizowane, obojętne, Niektóre kraje to osiągnęły (Holandia) jest tam duży udział procesów spalania, recyrkulacji. W Polsce to bardzo odległa przyszłość.


ODPADY NIEBEZPIECZNE:

 
 
a) należące do kategorii lub rodzaju odpadów wymienionych w zał. 2 lub posiadających właściwości wym. w zał. 4.;  Zał. 2 lista A i lista B; Zał. 4 – właściwości.
Np. ma właściwości z listy H, np. H1 i odpad z list A
 
b) należą do B z zał. nr 2 gdy zawierają jeden ze składników z zał. 3 i jeden z właściwości z zał. 4
 
Składniki niebezpieczne w odpadach (szczególnie metale ciężkie):
najwięcej metali ciężkich we frakcji <10 mm. We frakcji organicznej jest około połowę mniej. Cu, Ni, Hg – jest mniej niż  (Pb, Cd, Cr)
Copyright ©2016 Odbiór odpadów niebezpiecznych Warszawa, All Rights Reserved.